บทที่ 0 เอกสารการเรียน

Introduction and Market Behaviors

• Technical Analysis Concept: หลักการการวิเคราะห์ทางเทคนิค

• Dow Theory For Market Analysis: วิเคราะห์ตลาดด้วยทฤษฎีดาว

• Understanding Market Behavior: เจาะลึกพฤติกรรมตลาด

• Long Term Trend Analysis: การวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว

• Short Term Trend Analysis: การวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น

• Non Trend Analysis: การวิเคราะห์สภาวะไร้แนวโน้ม

• Basic Of Mean Reversion: หัวใจของการเคลื่อนที่ของตลาด

• Basic Of Trend Trading: หลักการการเทรดในแนวโน้ม

• Basic Of Non Trend Trading: หลักการการเทรดในสภาวะไร้แนวโน้ม

Methodologies and Strategies

• Trading Principles: หลักการเทรด

• High Probability Signal: การหาสัญญาณเข้าที่แม่นยำ

Methodologies : เทคนิคและกลยุทธ์การเทรด

• Mapping Support/Resistance: การหาแนวรับ-แนวต้าน

• How To Use 20/50 MA: การใช้ EMA 20/50

• Pullback Strategy: การเทรดด้วยกลยุทธ์ Pullback

• Price Action Strategy: การเทรดด้วย Price Action

• Key Support/Resistance: การหาแนวรับที่มีนัยสำคัญ

• Use EOD Price Effectively: การใช้ราคาปิดอย่างมีประสิทธิภาพ